Algemene voorwaarden

 1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die opgenomen zijn in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen DECEUNINCK FREDERIK BV, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Duinbergen 314, met BTW-nummer BTW BE 0881.982.101 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0881.982.101 (hierna de “Dienstverlener”) en haar klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen van de Dienstverlener. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of een ander document van de Dienstverlener, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst respectievelijk het andere document van de Dienstverlener.
 2. Door het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de klant (zoals door het ondertekenen van een offerte, het uitvoeren van een betaling of enige andere handeling) erkent de klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en onlosmakelijk deel uitmaken van deze overeenkomst, tenzij de klant aantoont dat hij niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden vóór de contractsluiting. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant, waarvan de toepasselijkheid op voorhand wordt afgewezen door de Dienstverlener.
 3. Alle offerten uitgaande van de Dienstverlener zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van de bevestiging voor definitief akkoord door de Dienstverlener.
 4. Alle door de Dienstverlener vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, voor zover de klant geen consument in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van economisch recht is (hierna de “Consument”).
 5. De door de Dienstverlener meegedeelde uitvoerings- en leveringstermijnen kunnen in voorkomend geval worden geschorst in geval van onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Dienstverlener om, die tot gevolg hebben dat de Dienstverlener tijdelijk haar contractuele verbintenissen niet volledig of tijdig kan nakomen. Van zodra uitvoering en levering opnieuw mogelijk is, zal de Dienstverlener in overleg met de klant redelijkerwijze de nieuwe uitvoerings- en leveringstermijnen bepalen, zonder dat zij enige vergoeding uit hoofde van vertraging of om welke reden ook verschuldigd is aan de klant.
 6. Elke klacht betreffende een factuur dient schriftelijk te zijn ontvangen door de Dienstverlener binnen acht (8) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur, dit op straffe van onontvankelijkheid. Na verloop van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant. De stilzwijgende aanvaarding van een factuur van de Dienstverlener ingevolge het verstrijken van de vermelde termijn van 8 kalenderdagen door een klant die Consument is, maakt een feitelijk vermoeden van aanvaarding ten aanzien van de betrokken klant uit.
 7. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Dienstverlener en dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders vermeld op de factuur of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij gebrek aan effectieve betaling op de vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse interest gelijk aan ofwel (i) de wettelijke rentevoet voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, ofwel (ii) ingeval de klant een Consument is, 6% per jaar, tot de datum van integrale betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR, onverminderd het recht van de Dienstverlener om zijn hogere, werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen van de Klant. Dit forfaitair schadebeding is verschuldigd naast de voormelde nalatigheidsinteresten en de invorderbare gerechts- en procedurekosten waaronder de rechtsplegingsvergoeding. Ingeval de Dienstverlener op een toerekenbare wijze haar contractuele verbintenissen niet binnen de overeengekomen termijn kan opleveren, dan is de klant, doch slechts in zoverre deze een Consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige schadevergoeding als bepaald in dit artikel.
 8. Elke niet-betaling of laattijdige betaling van het geheel of een gedeelte van het factuurbedrag op de vervaldag heeft van rechtswege de opeisbaarheid van alle andere niet-vervallen facturen ten aanzien van de klant tot gevolg. In voorkomend geval behoudt de Dienstverlener zich uitdrukkelijk het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op eenzijdig initiatief ten laste van de klant te ontbinden mits voorafgaande kennisgeving aan de klant waarin de Dienstverlener de overeenkomst eenzijdig ontbindt met opgave van de redenen voor de ontbinding, onverminderd haar recht op een (aanvullende) schadevergoeding die zij heft geleden ten laste van de klant. In die zin is de Dienstverlener alvast gerechtigd om vergoeding te vorderen van alle kosten, rente en schade die zij heeft geleden, dit onder andere uit hoofde van deze algemene voorwaarden, en worden al haar vorderingen op de tegenpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. De facturen worden door de Dienstverlener geldig verzonden naar het e-mailadres of het facturatieadres dat de klant aan de Dienstverlener heeft meegedeeld. De facturatie zal naar keuze van de Dienstverlener op papier of elektronisch aan de klant worden bezorgd. In geval van een elektronisch verzonden factuur zal deze factuur het enige originele exemplaar van de factuur vormen en zal het de wettelijke betekenis en draagwijdte van een factuur hebben. Op eenvoudig verzoek van de klant zal de Dienstverlener terug overschakelen naar het bezorgen van facturen op papier.
 10. Toegestane betalingsfaciliteiten vervallen in geval van faillissement of een situatie van collectieve samenloop tussen schuldeisers van de klant die langer dan 30 kalenderdagen aanhoudt.
 11. De klant kan nooit enige schuldvergelijking inroepen.
 12. Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant-medecontractant verantwoordelijk voor de betaling ervan en is hij hoofdelijk en ondeelbaar verbonden voor de schuld.
 13. De Dienstverlener is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks het gevolg zou zijn van de geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook in geval van schade veroorzaakt door fouten of tekortkomingen van aangestelden of zelfstandige uitvoeringsagenten die aan de Dienstverlener worden toegerekend. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de Dienstverlener is in elk geval beperkt, per overeenkomst, tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedragen verschuldigd voor de desbetreffende opdracht. In geen geval kan de Dienstverlener worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, verlies van een kans, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.
 14. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de contractuele modaliteiten lopende het contract op grond van een partijbeslissing eenzijdig te wijzigen uit hoofde van een voldoende objectief criterium zoals bijvoorbeeld - zonder beperkend te zijn - wijzigingen in de wet- of regelgeving of verhoging van de grondstofprijzen. De gewijzigde contractuele modaliteiten zullen ter kennis worden gebracht van de klant. Enkel ingeval de klant een Consument is, heeft deze vervolgens het recht om binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de overeenkomst op te zeggen mits inachtname van een opzegtermijn van een maand.
 15. De nietigheid van één van deze bepalingen en het voor niet geschreven houden van één van deze bepalingen blijft beperkt tot die bepaling, zonder invloed te hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dit geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen over de vervanging van die bepaling door een bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk erbij aansluit en het resultaat ervan beoogt. Bij gebrek aan overeenstemming zal op verzoek van de meest gerede partij de vervangende bepaling worden vastgesteld op dezelfde wijze als een geschil moet worden beslecht.
 16. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met de Dienstverlener is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst met de Dienstverlener zijn enkel de materieel bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.