Algemene Voorwaarden

BV Deceuninck Frederik
Algemene voorwaarden
1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die opgenomen zijn in een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen DECEUNINCK FREDERIK
BV, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Duinbergen 314, met BTW-nummer BTW BE 0881.982.101 en ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0881.982.101 (hierna de “Dienstverlener”) en
haar klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen van de Dienstverlener. Ingeval van
tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst of een ander
document van de Dienstverlener, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst respectievelijk
het andere document van de Dienstverlener.
2. Door het uitvoeren van de overeenkomst tussen de Dienstverlener en de klant (zoals door het ondertekenen van een
offerte, het uitvoeren van een betaling of enige andere handeling) erkent de klant uitdrukkelijk kennis genomen te hebben
van de algemene voorwaarden en aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en onlosmakelijk deel
uitmaken van deze overeenkomst, tenzij de klant aantoont dat hij niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen van deze
voorwaarden vóór de contractsluiting. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene
voorwaarden van de klant, waarvan de toepasselijkheid op voorhand wordt afgewezen door de Dienstverlener.
3. Alle offerten uitgaande van de Dienstverlener zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van de bevestiging voor
definitief akkoord door de Dienstverlener.
4. Alle door de Dienstverlener vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en vertraging in de levering kan nooit
aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, voor zover de klant geen consument in de zin van artikel I.1, 2° van
het Wetboek van economisch recht is (hierna de “Consument”).
5. De door de Dienstverlener meegedeelde uitvoerings- en leveringstermijnen kunnen in voorkomend geval worden geschorst
in geval van onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Dienstverlener om, die tot gevolg hebben dat de
Dienstverlener tijdelijk haar contractuele verbintenissen niet volledig of tijdig kan nakomen. Van zodra uitvoering en
levering opnieuw mogelijk is, zal de Dienstverlener in overleg met de klant redelijkerwijze de nieuwe uitvoerings- en
leveringstermijnen bepalen, zonder dat zij enige vergoeding uit hoofde van vertraging of om welke reden ook verschuldigd
is aan de klant.
6. Elke klacht betreffende een factuur dient schriftelijk te zijn ontvangen door de Dienstverlener binnen acht (8)
kalenderdagen na de ontvangst van de factuur, dit op straffe van onontvankelijkheid. Na verloop van deze termijn wordt
de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant. De stilzwijgende aanvaarding van een factuur van de Dienstverlener
ingevolge het verstrijken van de vermelde termijn van 8 kalenderdagen door een klant die Consument is, maakt een feitelijk
vermoeden van aanvaarding ten aanzien van de betrokken klant uit.
7. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Dienstverlener en dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na
factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders vermeld op de factuur of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Bij gebrek aan effectieve betaling op de vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse interest
gelijk aan ofwel (i) de wettelijke rentevoet voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties, ofwel (ii) ingeval de klant een Consument is, 6% per jaar, tot de datum van
integrale betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 100
EUR, onverminderd het recht van de Dienstverlener om zijn hogere, werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen
van de Klant. Dit forfaitair schadebeding is verschuldigd naast de voormelde nalatigheidsinteresten en de invorderbare
gerechts- en procedurekosten waaronder de rechtsplegingsvergoeding. Ingeval de Dienstverlener op een toerekenbare
wijze haar contractuele verbintenissen niet binnen de overeengekomen termijn kan opleveren, dan is de klant, doch slechts
in zoverre deze een Consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige schadevergoeding als bepaald in dit artikel.
8. Elke niet-betaling of laattijdige betaling van het geheel of een gedeelte van het factuurbedrag op de vervaldag heeft van
rechtswege de opeisbaarheid van alle andere niet-vervallen facturen ten aanzien van de klant tot gevolg. In voorkomend
geval behoudt de Dienstverlener zich uitdrukkelijk het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige
diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op eenzijdig initiatief ten
laste van de klant te ontbinden mits voorafgaande kennisgeving aan de klant waarin de Dienstverlener de overeenkomst
eenzijdig ontbindt met opgave van de redenen voor de ontbinding, onverminderd haar recht op een (aanvullende)
schadevergoeding die zij heft geleden ten laste van de klant. In die zin is de Dienstverlener alvast gerechtigd om vergoeding
te vorderen van alle kosten, rente en schade die zij heeft geleden, dit onder andere uit hoofde van deze algemene
voorwaarden, en worden al haar vorderingen op de tegenpartij onmiddellijk opeisbaar.
9. De facturen worden door de Dienstverlener geldig verzonden naar het e-mailadres of het facturatieadres dat de klant aan
de Dienstverlener heeft meegedeeld. De facturatie zal naar keuze van de Dienstverlener op papier of elektronisch aan de
klant worden bezorgd. In geval van een elektronisch verzonden factuur zal deze factuur het enige originele exemplaar van
de factuur vormen en zal het de wettelijke betekenis en draagwijdte van een factuur hebben. Op eenvoudig verzoek van
de klant zal de Dienstverlener terug overschakelen naar het bezorgen van facturen op papier.
2/2
10. Toegestane betalingsfaciliteiten vervallen in geval van faillissement of een situatie van collectieve samenloop tussen
schuldeisers van de klant die langer dan 30 kalenderdagen aanhoudt.
11. De klant kan nooit enige schuldvergelijking inroepen.
12. Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant-medecontractant
verantwoordelijk voor de betaling ervan en is hij hoofdelijk en ondeelbaar verbonden voor de schuld.
13. De Dienstverlener is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks het gevolg zou zijn van de
geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook in geval van
schade veroorzaakt door fouten of tekortkomingen van aangestelden of zelfstandige uitvoeringsagenten die aan de
Dienstverlener worden toegerekend. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de Dienstverlener
is in elk geval beperkt, per overeenkomst, tot maximaal een bedrag gelijk aan de bedragen verschuldigd voor de
desbetreffende opdracht. In geen geval kan de Dienstverlener worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade
zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, verlies van een kans, kapitaalkosten, beperking
van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.
14. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de contractuele modaliteiten lopende het contract op grond van een
partijbeslissing eenzijdig te wijzigen uit hoofde van een voldoende objectief criterium zoals bijvoorbeeld - zonder
beperkend te zijn - wijzigingen in de wet- of regelgeving of verhoging van de grondstofprijzen. De gewijzigde contractuele
modaliteiten zullen ter kennis worden gebracht van de klant. Enkel ingeval de klant een Consument is, heeft deze
vervolgens het recht om binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de overeenkomst op te zeggen mits
inachtname van een opzegtermijn van een maand.
15. De nietigheid van één van deze bepalingen en het voor niet geschreven houden van één van deze bepalingen blijft beperkt
tot die bepaling, zonder invloed te hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden. In dit geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen over de vervanging van die bepaling
door een bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk erbij aansluit en het resultaat ervan beoogt. Bij gebrek aan
overeenstemming zal op verzoek van de meest gerede partij de vervangende bepaling worden vastgesteld op dezelfde
wijze als een geschil moet worden beslecht.
16. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met de Dienstverlener is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden of
een overeenkomst met de Dienstverlener zijn enkel de materieel bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement West-Vlaanderen bevoegd.